vrijdag 31 augustus 2012

BESTUURLIJK AKKOORD TOEKOMST GGZ 2013-2014


Wat staat de GGZ de komende jaren te wachten? Onlangs is een bestuurlijk akkoord tot stand gekomen tussen vertegenwoordigers van zorgaanbieders en beroepsverenigingen dat de kaders uitstippelt voor 2013 en 2014. Door een gezamenlijke inhoudelijke agenda kan de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven.

Samenvattend zijn enkele kernpunten:
 • Uitgangspunt daarbij is dat de zorg rond de patiënt wordt georganiseerd, en niet de patiënt rond de zorg. 
 • Mensen met psychische aandoeningen moeten in de samenleving de ruimte ervaren om voor hun ziekte uit te komen en als gelijkwaardige burgers deel te nemen aan de maatschappij. 
 • Bij de behandeling van de (complexe) zorgvraag van de patiënt wordt gestreefd naar een aanpak waarbij ambulante behandeling uitgangspunt is. 
 • Preventie in de gehele GGZ, zelfmanagement en het herstelvermogen van de patiënt zullen gestimuleerd worden. 
 • Essentieel is dat er één taal is voor kwaliteit en dat de uitkomsten van zorg (prijs en kwaliteit) onderling vergelijkbaar zijn. 

Afspraken voor 2013 en 2014:
 • Cliëntenorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders zetten een destigmatiseringsprogramma op. 
 • Om de huisarts beter in staat te stellen de toeloop van mensen met psychische klachten te organiseren en te begeleiden zal de module POH-GGZ worden geflexibilìseerd. 
 • Als binnen de huisartsenfunctie de patiënt niet kan worden geholpen, dan wordt de patiënt doorvervezen naar de generalistische Basis GGZ (voor patiënten met lichte en matige problematiek) of de specialistische GGZ (voor patiënten met (zeer) complexe aandoeningen). Waar geen sprake is van psychische klachten wordt verwezen naar andere hulpverleners, zoals algemeen maatschappelijk werk (AMW). 
 • ambitie is om de huidige totale beddencapaciteit in de periode tot 2020 fors af te bouwen met een derde ten opzichte van de omvang van de bedden in 2008 en deze afbouw te substitueren door middel van ambulante zorg. 
 • Patiëntenorganisaties zetten zich in om een elektronisch patiëntendossier te ontwikkelen, dat door de patiënt zelf wordt beheerd en waarin informatie uit de behandeldossìers voor de patiënt inzichtelijk wordt gemaakt. 
 • Partijen benadrukken het belang van transparantie van prestaties. Daartoe spreken ze af dat er één taal is voor kwaliteit en dat de uitkomsten onderling vergelijkbaar zijn. Routine Outcome Monitoring (ROM) is daar onderdeel van. Zorgaanbieders verplichten zich voor alle echelons (met uitzondering van de huisartsenfunctie en ondersteuningsfunctie GGZ) om zicht te geven op de doelmatigheid, effectiviteit, veiligheid en de patiêntervaring van de geleverde zorg. Er zal structureel patiëntwaardering en -ervaring worden gemeten door middel van ROM. 
 • Partijen zijn van oordeel dat somatiek en GGZ qua informatievoorzíening gelijk behandeld dienen te worden. 
 • Partijen hebben afgesproken een gezamenlijke doorontwikkelagenda te maken, die gericht is op het opnemen van zorg(vraag)zwaarte in de productstructuur. 
 • De beroepsorganisaties van professionals en patiëntenorganisaties in de GGZ zetten, in afstemming met GGZ Nederland en andere stakeholders, een ambitieus kwaliteitsprogramma op voor de ontwikkeling van behandelrichtlijnen en bijbehorende instrumenten, zoals zorgpaden, zorgstandaarden, ROM­vragenIijsten en kwaiiteitsindicatoren. 
 • Zorgaanbìeders streven ernaar om het gebruik van dwangtoepassíngen verder terug te dringen. 

Lees het volledige Bestuurlijke Akkoord